. . .
top of page
  • חיים נתן

טופס 161 | תכנון, מיסוי וליווי לפרישה

טופס 161- הודעת מעביד על תשלום מענק עקב פרישה (או מוות) - וכל סוגי טפסי 161:

טופס 161

טופס 161 מצביע על הדיווח על סיום יחסי עובד - מעביד, שהמעביד ממלא כמידע עבור העובד או רשות המיסים. הטופס הזה מפרט בין היתר את כספי פיצויי הפיטורים שנצברו בקופות השונות של העובד, מענקי הפרישה וכספי השלמת פיצויים ככל שהעובד זכאי להם, בחלק מהמקרים גם תשלומי פנסיה חודשית ותשלומים נוספים ופרטים מלאים בנוגע לתקופת עבודתו של העובד אצל המעסיק. עם טופס זה הולכים לפקיד השומה, לאחר שממלאים את שאר הטפסים מ"קבוצת 161"

מהו טופס 161א? טופס 161א - הודעת עובד עקב פרישה מעבודה. זהו טופס שיש למלא במקביל להודעת המעביד. בטופס הזה אנחנו מבקשים את אישור מס הכנסה להחלטתנו לגבי הכספים שלנו. האם נרצה להשאיר אותם לרצף קצבה, פיצויים או למשוך את הפיצויים הפטורים או החייבים

מהו טופס 116ג? טופס בקשה לפריסה של כספי הפיצויים / מענקי הפרישה החייבים במס על פני מספר שנים, (הטופס משמש גם לבקשה לפריסה של היוון קצבה, הפרשי שכר, הפרשי קצבה ופדיון ימי חופשה על פי הכללים החלים עליהם). שהו אחד מהטפסים החשובים ביותר בעולם מיסוי הפרישה. רוצים לקבל סיוע במיסוי פרישה צרו קשר עכשיו >

מהו טופס 161ד? בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה - טופס בקשה לעניין פטור על קצבה או היוון קצבה. טופס זה ימולא על ידי פורש לפנסיה, בגיל הזכאות. הטופס הזה הוא עולם בפני עצמו, ובאמצעותו אנחנו מתחייבים למס הכנסה על מה נרצה לקבל בעתיד כשהפטור ממס יעלה

מהי נוסחת השילוב? נוסחה המשלבת בין הפטור על מענקי הפרישה (לרבות פיצויי פיטורים) לבין הפטור על הקצבה החודשית המשתלמת מאת המעביד, קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים מסוג קצבה (לרבות היוון קצבה). באמצעות שימוש בנוסחה זו ניתן לקבוע מהי יתרת הפטור המגיעה לנו על הכנסה מקצבה חודשית (פנסיה) החל מגיל הזכאות כהגדרתו בחוק, בהתחשב בגובה הפטור אשר ניתן לנו על מענקי פרישה וכספי פיצויים ובהתחשב בגובה הפטור אשר ניתן לנו על היוון קצבה (כהגדרתו בחוק). ולהיפך... באמצעות שימוש מוקדם בנוסחה זו ניתן להגיע לתכנון מס אופטימלי, הן על כספי פיצויים ומענקי פרישה, הן על הכנסה מפנסיה חודשית והן על היוון קצבה. כמובן שמומלץ לבחון את הכדאיות בסיוע של איש מקצוע מתאים. במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, בעקבות שינוי אופן החישוב, הוחלף השימוש במונח נוסחת השילוב

(נוסחת הפחתת הפטור) במונח חדש - נוסחת הקיזוז.

מה זה היוון קצבה?

רוצים לקבל סכומים חד פעמים בפרישה? לצורך כך יש לבצע היוון של כספי הקצבה. היוון פירושו קבלת הערך הנוכחי של סכומי הקצבאות העתידיות שהייתם צריכים לקבל. במקום לקבל את הסכום כסכום חודשי, תקבלו אותו היום כסכום חד פעמי. היוון קצבה יכול לבצע רק מי שהבטיח כבר קצבה מזערית. גם כאן אין דרך, למעט להתייעץ עם בעל מקצוע.

מה זה מקדם המרה? מקדם המרה, מקדם פרישה או מקדם קצבה הם אותם השמות לאותו המושג. במועד היציאה לפנסיה ממירים את הסכום אותו צברת לקצבה חודשית. מקדם ההמרה יקבע בהתאם למוצר הפנסיוני שלך ומסלול הפרישה שבחרת. ככל שתפרשו מוקדם יותר, ויהיו לכם יותר חיים עד לתוחלת החיים הצפויה, כך המקדם יהיה גבוה יותר, הקצבה החודשית נמוכה יותר.

מה זה קצבה מוכרת? קצבת זקנה הפטורה ממס. קצבה זו נוצרה מסכומים פטורים אותם צברתם עד הפרישה. בעוד שהקצבה עצמה פטורה ממס המאמץ שתשקיעו כדי להוכיח שאתם זכאים לה עשוי לעלות לכם הרבה כסף. במידה והקצבה החודשית שלכם עולה על 10,000 ש"ח יש טעם להשקיע מאמץ באיתור רכיבי קצבה מוכרת.

תיקון 190 הפקדה של סכומים כספיים ניכרים לחיסכון פנסיוני לצורך הגדלת הקצבה או לצורך משיכה של הכספים בעתיד. הפקדה בהתאם לתיקון 190 יכולה לייצר לכם פנסיית זקנה פטורה ממס והיא יכולה להוות פתרון למי שמבקש להגדיל את פנסיית הזקנה. בנוסף מאפשר תיקון 190 לבצע תכנון פיננסי בהשקעות כאשר משיכת הכספים בעתיד תהייה חייבת במס של 15% נומינאלי וזאת במקום מס רווחי הון של 25% ריאלי על השקעות אחרות בשוק ההון.

Comments


bottom of page