. . .
top of page
  • חיים נתן

איך אפשר לייצר הון בפרישה?

מאז שנת 2008, כל הכספים שמופקדים למוצרים הפנסיונים הינם קצבתיים בלבד. כלומר: ניתן למשוך אותם רק כקצבת פנסיה חודשית. למרות זאת, ישנם רבים שמעוניינים לייצר הון בפרישה. הדרכים להפוך כספי קצבה להון כמפורט במאמר:

גמלאי שייצר הון בפרישה משחק מטקות להנאה בים
כך נראה גמלאי שייצר הון בפרישה

בשנת 2008 החליטה המדינה שכל החיסכון הפנסיוני יופנה לקצבה. המשמעות היא שבגיל פרישה, כל כספי

הפנסיה שהופקדו לאחר שנת 2008, וייתכן גם כספים שהופקדו לפני 2008, יופנה לקצבת פנסיה חודשית בלבד.

ישנם לקוחות שבמסגרת תכנון פרישה מבקשים לקבל יותר הון מקצבה.


מדוע לייצר הון מקצבה?

כל לקוח בתכנון פרישה הוא שונה ויש לו צרכים שונים. במרבית המקרים הסיבה לייצר הון מקצבה נובעת

משלוש סיבות עיקריות:

א. קצבה גבוהה - לקוח שהרוויח שכר גבוה, וצבר יפה, יכול להגיע לפרישה עם קצבה ברוטו גבוהה, אפילו

מעבר לצרכי המחיה שלו, ולכן יעדיף למשוך חלק מהקצבה להון

ב. עזרה לילדים. מחירי הנדל"ן הגבוהים בישראל מקשים מאוד על רכישת דירה, ישנם פורשים רבים שרוצים להשתמש בכספי הפנסיה שלהם, בעיקר בפיצויים על מנת לעזור לילדים.

ג. השקעות אחרות. לא ניכנס לחישוב האקטוארי המסובך, אבל קבלת קצבה מקרן פנסיה כוללת בתוכה כיסוי

ביטוחי עם הבטחת קצבאות. ישנם לקוחות שחושבים שהם מעדיפים את חוסר הודאות ופוטנציאל התשואה

של ההשקעה הפרטית על פני הודאות של הקצבה הבטוחה.


כיצד לייצר הון מקצבה?

2 דרכים מרכזיות לייצר הון מקצבה. היוון תגמולים או משיכת פיצויים.


היוון קצבה:

מדובר על הפיכת קצבה לתגמולים. לרוב, מתייחסים להיוון קצבה במקרה שיש מצב שהקצבה החודשית

גבוהה מקצבה מינימלית. כ- 4500 שקלים לחודש. במקרה כזה ניתן להפוך להון מה שמעל התקרה.

לדוגמא: אם קצבת הפנסיה שלנו הינה 8000 שקלים, אנו יכולים להוון כ- 3500 שקלים לחודש ולהפוך להון.


היוון קצבה ללא קצבה מזכה:

בפנסיה ותיקה, תקציבית ובקרנות פנסיה צוברות, ניתן תחת תנאים שונים להוון חלק מהסכום לתקופה מסוימת.

לשם הפשטות נניח שניתן להוון עד 25% מהקצבה הצפויה למשך חמש שנים. כך שאם הפנסיה שלנו היא 4000 שקלים, נוכל לבקש לקבל 25% מהסכום, 1000 שקלים, למשך 5 שנים לקבל כהון. כמובן שסכום ההון יהיה קטן יחסית.

משיכת פיצויים פטורים:

אפשרות נוספת הינה משיכת פיצויים פטורים. תקרת הפטור לשנת 2021 הינה 12340 שקלים לכל שנת עבודה, כך שאם עבדתי 10 שנים אצל המעסיק האחרון, אוכל למשוך כהון פטור 123400 שקלים.

סכום הפיצויים יירד מסכום שיופנה לקצבה בהנחה והוא נמצא בקופה, ולכן הקצבה שלי תהיה נמוכה יותר.


משמעות מיסוי:

תמיד צריך לזכור שמס נשלם בחיינו, בגירושין, בפיטורין, בפרישה ובמוות. ולכל תרחיש מהתרחישים לעיל ישנה משמעות מסויית. למשל, משיכת פיצויים פטורים, משפיעה בפקטור של 1.35 על הפטור ממס בעבור הקצבה המזכה שאנו יכולים לקבל בפרישה. חשוב להתייעץ עם מתכנן פרישה להבין את המשמעות.


מערכת המיסוי והפרישה בישראל, מותאמת גם בשנת 2021 לפורשים ממקום עבודה יחיד עם פנסיה תקציבית,

ברגע שישנם ריבוי מעסיקים, כספי פיצויים, וקצבה ממקורות שונים - הליך הפרישה מסתבך ונהיה ארוך יותר,

כמו גם האפשרויות הקיימות לתכנון הפרישה.


כמו תמיד - מוזמנים להתייעץ!
Comments


bottom of page