. . .
top of page
  • חיים נתן

המדריך המקיף לתיקון 190

קצבת הזקנה מביטוח לאומי, אינה מספיק. ורבים מן הסתם מסתמכים על החיסכון הפנסיוני שישלים את ההכנסה שלהם לאחר הפרישה לפנסיה. לצערנו, רבים לא חסכו כראוי לפנסיה, והמדינה שמעוניינת לעודד את החיסכון הפנסיוני, חוקקה בשנת 2012 את תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שאחת ממטרותיו הינה להחזיר את אטרקטיביות החיסכון באמצעות קופות הגמל ולעודד את האזרחים ואת הגמלאים בפרט להפקיד את הכספים שחסכו לאורך השנים לקופת גמל.

למעשה, זו ההטבה הפיננסית המשמעותית ביותר עבור אוכלוסיית הגמלאים ועבור האוכלוסייה הצפויה לצאת לגמלאות בשנים הקרובות ולכן חשוב שכל אחד מאתנו יכיר את ההטבות הנובעות מהתיקון. תיקון 190 מאפשר לך לקחת כספים נזילים, או כספים שהופקדו בעבר על סכום שהוא מעל כ- 34 אש"ח לחודש – ולהפוך אותם לקצבה פטורה ממס לקוחה הפקידה כעצמאית (הכוונה לא דרך המשכורת) 1 מיליון שקל לקופת גמל. 34,452 שקל (נכון לשנת 2018) הינם כספים מזכים – אלו כספים שבזכותם "תזוכה" הלקוחה בהטבות מס באותה השנה. שאר הכספים – 965,548 הינם כספים "פטורים". הכוונה – אלו כספים שניתן לבחור לקחת אותה כקצבה חודשית לכל החיים פטורים ממס, או לקחת אותם כסכום חד פעמי עם מס מופחת של 15% נומינלי. יש לשים לב שאת המשיכה החד פעמית ניתן לעשות רק לעמית שבפועל מקבל 3 תלושי פנסיה מעל הפנסיה המינימלית- כ- 4500 שקל לחודש. הרבה אנשים וגם סוכנים מתבלבלים. אז נעשה סדר. לצורך העניין, נדגים על הפקדה של 1 מיליון שקל, אבל אין רצפה לסכום ההפקדה.


אפשרות א: מפקידים 1 מיליון שקל לקופת גמל בתיקון 190. ניתן למשוך את הקופה כקצבה פנסיה חודשית, החל מגיל 60. במקרה כזה, הקצבה הינה "קצבה מוכרת", והיא פטורה ממס רווחי הון.

אפשרות ב: מפקידים 1 מיליון לקופת גמל לפי תיקון 190. עם הזמן נצברו רווחים, אבל לא מעוניינים למשוך כקצבה פנסיה חודשית, אלא כסכום חד פעמי. במקרה כזה, ניתן למשוך אם העמית כבר פנסיונר (מקבל בפועל פנסיה מעל המינימום) לפחות 3 חודשים. אז ניתן למשוך את הכסף במשיכה חד פעמית, עם תשלום של 15 מס נומינלי. יש לשים לב, כי כ- 34 אש"ח לא ניתנים למשיכה, אלא יישארו בקופה לדור הבא, או ניתנים למשיכה כקצבה חודשית.

למי תקנה 190 מתאימה?

כמה דוגמאות:

עצמאי שלא חסך לפנסיה, אבל קיבל ירושה, ורוצה לדאוג לקצבת פנסיה לכל החיים לו ולזוגתו

שכירה שמכרה דירה, מקבלת כיום פנסיה, אך הפנסיה אינה מספיקה לה, זוג הורים – שרוצים להעביר את החסכונות שלהם לילדים בעתיד בצורה חכמה יותר.

זוג גמלאים מתייעצים בתכנון פיננסי

הסבר קצר על מס רווחי הון:

בישראל קיימות שתי שיטות לחישוב גובה המס: חישוב לפי רווח נומינלי בשיטה זו לא מתחשבים באינפלציה. בוחנים את סכום הכסף שהושקע ואת סכום הכסף שנפדה. בסלנג – שקל מול שקל. גובה המס בחישוב נומינלי במדינת ישראל הוא 15%. לדוגמה: אדם השקיע 10,000 ש"ח בפיקדון שקלי וקיבל 10,100 ש"ח. על הרווח של 100 ש"ח הוא משלם 15% מס המנוכה במקור, ולכן הוא מקבל רק 10,085 ש"ח.


חישוב לפי רווח ריאלי :

בשיטה זו מתחשבים באינפלציה ומחשבים את הרווח הריאלי בניכוי העלייה במדד המחירים לצרכן. גובה מס רווחי הון בשיטת החישוב הריאלי במדינת ישראל, הוא בדרך כלל בשיעור של 25% מהרווח הריאלי ליחיד ובשיעור של מס חברות לחברה.

מהם היתרונות בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

אפשר לבחור מספר אפשרויות לפרישה – כגון הבטחה של 300 חודשי תשלום מגוון מסלולי השקעה, עם אפשרות לעבור ביניהם מס מופחת של 15% נומינלי אפשר לקבוע מוטבים, ולהקל על חלוקת הירושה

דמי ניהול מובטחים ושקופים.


bottom of page