. . .
top of page
  • חיים נתן

כיצד שילוב נכסים אלטרנטיביים בתיק השקעות, שיפר את מצבכם מתחילת השנה?

גם אם אתם משקיעים קטנים וגם אם אתם משקיעים גדולים...

ישנה חשיבות רבה לשילוב של נכסים אלטרנטיביים בתיק ההשקעות שלכם.

מרבית המשקיעים כבר מבינים בחשיבות הפיזור בתיק ההשקעות.

וככזה, משקיעים רבים רוכשים תעודות סל, או קרנות נאמנות על מנת לפזר על פני מספר ניירות ככל האפשר.


קיימת דרך נוספת לצור פיזור והיא השקעות אלטרנטיביות. השקעות אלטרנטיביות מכניסות יציבות לתיק ומגוונות אותו בהשקעות שלא ניתן למצוא בשוק ההון. ובהתאם, מי ששילב השקעות אלטרנטיביות בתיקו, הראה תשואה יציבה יותר, והפסדים נמוכים יותר מתחילת השנה.

משקיעים בבורסה
מחפשים ומוצאים השקעות אלטרנטיביות


בעוד שההשקעות המסורתיות הן בעיקר מניות, אגרות חוב ומטבע חוץ, תחת הכותרת השקעה אלטרנטיבית ניתן למצוא אפשרויות שונות כגון נדל"ן, תשתיות, קרנות גידור, מימון נדל"ן, הלוואות בין עמיתים, הלוואות צרכניות ועוד

בנוסף לפוטנציאל הרווח, להשקעות אלטרנטיביות ישנו מתאם נמוך לשוק ההון, והן מספקות פיזור סיכונים נוסף לתיק ההשקעות המסורתי - נפילת שערים בבורסה לא תמיד תשפיע עליהן, או שתשפיע באיחור אם גם הכלכלה תיכנס למשבר.


בדיקת ביצועי המוצרים השונים מתחילת השנה מראה בדיוק את התמונה הזאת.

בדיקת ביצועי המוצרים השונים מתחילת השנה


ניהול תיקי השקעות, עם חשיפה לדוגמא של 30%, ירדו באופן החזק ביותר ביחס לקטגוריה. זה נובע מכיוון שגם המניות וגם אגרות החוב ירדו. לעומת ניהול תיקי ההשקעות, פוליסות החיסכון, ותיקון 190, שהם כמעין השקעות של חברת ביטוח ירדו פחות מניהול התיקים, למרות אחוז מניות גבוה יותר. הסיבה היא אחוז נכסים בלתי סחירים גבוה – כבישים, תשתיות, הלוואות ועוד. על פי החישוב שאנו עושים, מתחילת 2022, ועד סוף חודש מאי, ירד בממוצע ניהול תיקים עם כ- 30% מניות ביותר מ- 6%, בעוד שפוליסות החיסכון כ- 4.5% בלבד.

דרך נוספת להיחשף לנכסים אלטרנטיביים באמצעות מוצרים ישירים:

מרבית ההשקעות האלטרנטיביות מתאימות ללקוחות כשירים בלבד, או לקוחות מוסדיים. אבל ישנן מעט השקעות שמתאימות לכל משקיע, כגון BTB, טריא ובלנדר. כמו כן ניתן להיכנס להשקעות אלטרנטיביות ללקוחות שאינן כשירים, לפי הקצאה – פנו למתכנן הפיננסי שלכם על מנת לשמוע לאיזה השקעות ניתן. לדוגמא, בעוד שניהול תיקי השקעות ירדו כ- 6% מתחילת השנה, מוצרי החוב האלטרנטיביים עלו (כן – עלו) מתחילת 2022 ב- 2% עד 5%.

ויש כאלו עם טרק רקורד קטן יותר, שעלו אפילו 9%.


תכנון פיננסי נכון הוא כזה שמכיל את כל סוגי ההשקעות, מניות, אגרות חוב, והשקעות אלטרנטיביות.

לקוחות כשירים או לקוחות אמידים שמעוניינים בניהול עושר משפחתי, יכולים לשלב השקעות אלטרנטיביות ישירות במסגרת תכנון פיננסי. אבל לקוחות קטנים יותר יכולים לשלב במסגרת תכנון, בעיקר השקעות אלטרנטיביות מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך או שוק ההון, או לרכוש פוליסות חסכון שמחזיקות כ- 40% נכסים בלתי סחירים – תלוי באיזה חברה.


Comentarios


bottom of page